Pirmais pavasara mēnesis mūsu skolā

Skatuves runas konkurss

1.martā novada skatuves runas konkursā no mūsu skolas piedalījās 3 daiļrunātājas: Emīlija Posse (4.a), Annija Iļjenko (5.c) un Bernadeta Balode (6.a). Visas skolnieces ieguva 2.pakāpi. Paldies meitenēm par ieguldīto laiku un darbu (neatlaidīgu darbu jau vairāku gadu garumā!)! Paldies skolotājai A.Miķelsonei, B.Rukmanei un I.Zvaigznei!

Skaļās lasīšanas sacensības 2.kārta

12.aprīlī mūsu skolu novadā skaļās lasīšanas sacensībās pārstāvēs 5.c klases skolnieces Viktorija Kostigova, Alise Nečajeva, Annija Iļjenko un Anna Emīlija Anže, kā arī 6.a klases skolniece Bernadeta Balode. Paldies visiem dalībniekiem!

Novada olimpiāde 3.klasēm matemātikā un latviešu valodā

Paldies 3.klašu skolēniem Nikam Markovam (1.vieta matemātikā), Sandrai Bečai (atzinība matemātikā), Druvim Elksnītim, Madarai Daugertei.

Vokālo ansambļu konkurss

Mūsu skolā vienas no skanīgākajām balsīm ir vokālajam ansamblim “Vēja sapņi”.

Mūsu meitenes kopā ar skolotāju Velgu Kočāni, pārstāvot Gulbenes novadu, piedalījās vokālo ansambļu konkursā “Balsis”, kur ieguva 2.pakāpi. Paldies meitenēm un skolotājai!

Skolēnu sporta spēlēs volejbolā mūsu 4.-5.klašu meitenēm 2. un 3. vieta novadā.

Tautiskās dejas

Paldies deju skolotājām un bērniem par ieguldīto darbu, gatavojoties koncertiem un skatei!

4.-5.kl. koletīvs “Spāruki”- Augstākā pakāpe
6.klašu kolektīvs “Spārēni”- 1.pakāpe
2.-3.kl. kolektīvs- 2.pakāpe
1.klašu kolektīvs- 2.pakāpe

8.marts- Sieviešu diena

Latvijas jauno vokālistu konkursā, “Nāc sadziedāt” otrās pakāpes diplomus ieguva Gulbenes sākumskolas skolnieces Kate Tīna Melberde 2.a.kl. un Bernadeta Balode 6.a. kl.

Skolotāja Vita Poiša.

18.martā 6.klašu skolēni ieguva jaunas zināšanas kā taupīt enerģiju mājokļos. Šīs zināšanas sniedza kurzemes Democentra darbiniece.

20.marts projekta “Sporto visa klase”sacensības 3.klasēm. Mūsu 3.a klase izcīnīja 3.vietu reģionā. Malači!

Mūsu skolā notika novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-9.klašu skolēniem.

Olimpiādē ar ļoti labiem rezultātiem piedalījās mūsu skolas izglītojamās- Ketija Sabule (1.vieta), Viktorija Kostigova (2.vieta), Kristiāna Ance Šolina (atzinība), Bernadeta Balode (3.vieta)

21.martā matemātikas konkurss “Ķengurs”, kurā piedalījās 2.-6.kl. skolēni.

25.martā 6.a klase piedalījās pasākumā, kas veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

25.marts 6.klase ekskursijā uz Rīgu

25.martā 6.b klase devās ekskursijā uz Rīgu. Stiprinājām komandas garu, prasmi sadarboties un uzņemties vadību “zilo”un “sarkano” gadsimtu kaujā GUNS un LAZER parkā. Daži apļi kartinga trasē bija jauks noslēgums mūsu izklaides parka apmeklējumam.
Noslēgumā protams – kopīga filmas skatīšanās kinoteātrī.

“Garās pupas” dzejoļu konkurss”

4.c klases skolēni ar saviem darbiem piedalās “Garās pupas” dzejoļu konkursā. Dzejoļus rakstīja katrs 4.c klases skolēns, skanīgākos izvēlējāmies nosūtīt konkursam. Rezultātā astoņu skolēnu darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir dzejniece Inese Zandere, režisors, daudzu bērniem domātu izrāžu veidotājs Jānis Znotiņš, televīzijas žurnāliste Ilze Dobele, komponiste, meiteņu kora “Spīgo” diriģente Līga Celma-Kursiete un mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrators Reinis Pētersons.
Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2019”, autori saņems jaunās gadagrāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas.
Cerēsim, ka mūsu skolas bērnu darbi tiks novērtēti un publicēti jaunajā dzejas grāmatā.

Sk. Maira Miķelsone

4.c klases skolēni piedalījās konkursā “Manas sapņu brilles”. Vizuālās mākslas stundās, apgūstot prasmi zīmēt cilvēka ķermeni un portretus, zīmējām paša izvēlētu personāžu un viņa sapņu brilles. Bērnu darbi bija radoši un brilles neparastas. Konkursu organizēja optikas veikalu tīkls “OptiO” .

Sk. Maira Miķelsone

Ko skolā nestāsta?

Jūsu uzmanībai skolas radio “KO SKOLĀ NESTĀSTA” 2. raidījums.

Saite uz raidījumu: https://youtu.be/vosUuxPXO9g

Šoreiz klausieties intervijas ar skolotājiem par špikošanu, uzziniet, ko darīt, ja skolā starpbrīžos aizliegs lietot mobilos telefonus un klausieties mazo pirmklasnieku balsis, kad savā 101. dienā skolā viņi runāja par dažādām tēmām. Noteikti piedalieties aptaujā par labākajām atpūtas vietām Latvijā!   

Radio raidījumu veidoja Radio klubiņa bērni un mūsu brīvprātīgā jauniete Maria.

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, skolas projektu asistente

This image has an empty alt attribute; its file name is Erasmus-logo-1024x225.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Agenturas-logo.png

Gulbenes sākumskolas Personas datu apstrādes politika

Personas datu apstrādes nolūks: izglītības programmas īstenošana, audzēkņu uzskaite.

Pārzinis: Gulbenes novada pašvaldība. Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr.90009116327, Tālr.64497710, epasts:dome@gulbene.lv

Datu aizsardzības speciālists: Uldis Vītoliņš, Tālr.20384844, e-pasts: uldis.vitolins@gmail.com.

Personu datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts, LR tiesību akti, t.sk. “Izglītības likums”, “Vispārējās izglītības likums” un uz šo likuma pamata izdotie tiesību akti.

Personu datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Personas datu kategorijas: Audzēkņi un audzēkņu likumiskie vecāki tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likums un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem.

Personas datu glabāšanas ilgums: atbilstoši Arhīva likumam.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts pats par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim, atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula t.sk. pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Personas datu apstrādes politika:

  • Mēs ļoti nopietni uztveram personas datu apstrādes aizsardzību, ko mēs veicam ieviešot adekvātus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajām prasībām.
  • Lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, mēs paturam tiesības veikt video novērošanu.
  • Lai spētu nodrošināt efektīvu izglītības programmas īstenošanu, mēs paturam tiesības publicēt atsevišķus personas datus iestādes telpās, piemēram, sarakstu ar personām un to pārbaudījumu, sporta un konkursu rezultātiem, kopbildēm un fotogrāfijām no mūsu pasākumiem un tml.
  • Lai sniegtu efektīvāku informācijas sniegšanu audzēkņu vecākiem, mēs paturam tiesības informācijas un dokumentu nodošanu sniegt ar audzēkņu starpniecību.
  • Darām Jums zināmu, ka publiskos pasākumos iestādes telpās mēs nenodrošinām personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu. Ja gadījumā šāda prettiesiska rīcība ir notikusi bez Jūsu piekrišanas, lūdzam vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

8.marts…

2 ir daudz vairāk nekā 1… Vairāk ideju, vairāk roku, vairāk iespēju darboties, iesaistīties, dzīvot priekā. Tā sakām par mūsu skolas brīvprātīgā darba projektu un tā jaunpienācēju gruzīnu puisi Kostiu, kurš braši pievienojies projekta aktīvajai jaunietei spānietei Mariai. Šoreiz stāsts par svētkiem – par skaisto 8. martu un to, kā savā skolā par to piedomājām. Maria ar Foto un žurnālistikas klubiņa bērniem sagatavoja plakātu, kur katrs klubiņa dalībnieks rakstīja par kādu savā dzīvē svarīgo sievieti. Minēja, kāpēc šī sieviete ir tik īpaša, ko patīk darīt kopā, kā arī centās uzzīmēt. Protams, gandrīz visi rakstīja par savu māmiņu.

Kostia ar mākslas entuziastiem vairākas dienas cītīgi zīmēja un gleznoja – veidoja darbiņus par godu 8. martam, ko izvietojām skolā izstādē. Daudz krāsu, daudz prieka un sajūta, ka pavasaris nāk arvien straujākiem soļiem. Pašiem lepnums par paveikto. Jau 8. marta vakarā darbiņi devās bērniem līdzi kā dāvanas kādam mīļam cilvēkam.

8. martu svinēja arī skolotāji. Kostia uz ģitāras spēlēja akordus latviešu tautas dziesmai, Maria visiem piedāvāja izkustēties un iepriecināt savu ķermeni, kā arī pašpārvaldes puiši un citi skolas vīrieši pasniedza skolas sievietēm tulpes. Arī direktors bija sagatavojis muzikālu pārsteigumu, kā arī skolotājas iepriecināja 4. klases skolēns Jurģis.

Aktivitātes notiek. Ir idejas un strauji aug aktivitāšu dalībnieku skaits, jo ir taču tik interesanti un jauki darboties kopā. Meklējam skolā plašākas telpas un iespēju iesaistīt vēl vairāk darboties gribētāju. Radām prieku!

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente

Februāra mēnesis mūsu skolā

Matemātikas olimpiāde

Paldies bērniem, Līvai Salmiņai (2.vieta) Ancei Pustei (atzinība), Markusam Entonijam Avenam, Lotei Sniķei, Edvardam Saukumam par dalību olimpiādē un skolotājām Diānai Bojārei un Rutai Jansonei par sagatavošanu!

Kendamas turnīrs

Cīņa pa klašu grupām, cīņa trijās kārtās , pusfināls un fināls. Tas viss bija mūsu skolas “kendama” turnīrā. Turnīru organizēja skolas pašpārvalde. Starp visiem kendamas lietpratējiem, čempiona titulu izcīnīja Kristers Ķikusts 5.a klase. Finālā viņam ļoti sīvi konkurenci izrādīja 4.b klases skolnieks Dāvis Groševs.

Dziedam ar garšu!

15. februāra kora mēģinājums sākās ar dikcijas vingrinājumiem, bet, beidzās ar siltu, smaržīgu un garšīgu sveicienu no Gulbenes picērijas- kafejnīcas “Rodi”.

Mums ir paveicies būt šeit- skaistā, mazā, mīļā pilsētā, kur viens otram dāvinām prieku un piederības sajūtu!

Pavasarīgi apaļās, sulīgās un gardās picas mums dos spēku un enerģiju nopietnajam darbam!

Paldies Gulbenes Picērijai- kafejnīcai “Rodi” par atbalstu!

1.-4. klašu kora vadītāja Vita.

Vokālo ansambļu skate

“Vēja sapņi”, 1.kl.ansamblis un “Stariņi”- tie ir mūsu skolas trīs ansambļi, kuri ļoti veiksmīgi parādīja sevi novada vokālo ansambļu skatē. Mūsu novadu reģionā pārstāvēs tieši mūsu skolas ansamblis “Vēja sapņi”. Turēsim īkšķus!

1.klašu ansamblis

Dejotāji gatavojas skatei

Mūsu skolas dejotāji, skolotāju Zanes Meieres, Dinas Markovas un Daigas Tipānes vadībā, savam un skatītāju priekam izdejoja dejas gan Balvu novada Kubulos (piedalījās 4.-5.kl. deju kolektīvs “Spāruki”), gan Gulbenes kultūras centrā.

Karoga skices konkurss

Pagājušā gada izskaņā skolā notika skolas karoga skices konkurss. Ikviens varēja nobalsot par viņaprāt labāko piedāvāto variantu. Šajā konkursā par uzvarētāju kļuva 4.b klases skolniece Rūta Priedīte!

Virtuālās sadarbības projekts “Parks pie manas skolas”

Kopā darbojoties 4.a klases bērniem un skolotājām Inesei Gabrānei, Aijai Miķelsonei un Dacei Kablukovai tika īstenots virtuālās sadarbības projekts “Parks pie manas skolas”.

Daugavpils saskaņas pamatskolas bērni zīmēja mūsu Spārītes parku, bet mūsu 4.a klases skolēni zīmēja Dubrovina parku pie Daugavlils Saskaņas pamatskolas. Katras skolas skolēni paši fotografēja savu parku. 

Rezultātā ir izveidota virtuālā izstāde. Jauku skatīšanos!

https://www.emaze.com/@AOCOWCITR/parks-pie-manas-skolas?autoplay&hidebuttons

sk. Dace

Sveču darbnīca

Latvijas skolas somas projekts turpinās. 22.februārī pie mums Gulbenes sākumskolā bija radošas nodarbības sveču darbnīcā.

Mūsu 1.b klase kopā ar skolotājām piedalījās Sportland rīkotājās finālsacensībās “Pirmie soļi basketbolā” Rīgā.

Pēc startiem tika apmeklēts arī Salaspils Botāniskais dārzs.

Citādā mūzikas stunda

Tieši Valetīndienā portugāļu brīvprātīgais jaunietis Ricardo rīkoja sava projekta noslēguma pasākumu mūsu skolā. Lai gan Ricardo nav mūsu projekta jaunietis, viņš pie mums skolā jutās labi un nāca ar lielu prieku.
Viņa projekta noslēguma pasākums bija “Citāda mūzikas stunda 1.-4. klašu bērniem”. Mūzikas klubiņa bērni visus iesaistīja spēcīgā dziesmas “We will rock you” ritmā. Ricardo izpildīja dziesmas kopā ar skolotāju Vitu, un viņa draugs Krists, saspēlējoties ar Ricardo, iepazīstināja bērnus ar beatbox. Bērni Ricardo mācīja dziesmu “6 mazi bundzinieki”, ko rādīja arī ar kustībām. Kā pateicību no Ricardo saņēmām Valentīndienas šokolādes un apskāvienus.

Labie darbi ar vecākiem!

3.a klases skolēni  Druvis, Arvis, Niks, Viktorija un Elīna  ar vecākiem atjaunoja slēpes, lai tās varētu izmantot pusdienu pārtraukumos vai ziemas sporta spēlēs.

Piektdien, 22.februārī mēs 3.a klases skolēni kopā ar vecākiem atpūtāmies.  Sākumā  mēs apmeklējam Litenē pusdārgakmeņus un uzzinājām kā tiek izgatavotas rotaslietas. Pēc tam kopā ar vecākiem slidinājāmies, spēlējām hokeju, cepām desiņas. Paldies vecākiem, īpaši Nika mammai par noorganizēto ekskursiju.

Elīna, 3.a klase.

Cūkas gada ieskaņā 5.a klases kolektīvs, kuri visi dzimuši cūkas gadā, ieskaitot skolotāju, aicināja vecākus uz kopīgu ieskandināšanu.

Eksperimenti dabaszinību stundās

 6.a un 6.b klase saistībā ar tēmu ”Vielas, to īpašības un pārvērtības” veica dažādus eksperimentus.  Stundās gan sijāja, gan filtrēja, nostādināja un pagatavoja šķīdumus.  Strādājot grupās skolēni veica eksperimentus, mācījās apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus par savu eksperimentālo darbību. 

Mūsu skolas basketbolistu komanda “Orlando Magic” izcīnīja Latvijas vicečempionu titulu NBA Junioru līgas trešajā sezonā.