Gulbenes sākumskolā projekta aktivitātes palīdz izglītojamiem mācībās

No 2017./2018. mācību gada sākuma Gulbenes sākumskolā tiek realizēts Eiropas sociālā fonda finansēts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir sniegt individuālu atbalstu izglītojamiem, attīstīt izglītojamo individuālās kompetences, atbilstoši to interesēm un vecuma posma īpatnībām, piedāvājot jaunas interešu izglītības programmu nodarbības un nodrošinot lielākas iespējas saņemt individuālās konsultācijas, uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus, mazināt atsevišķu izglītojamo sociālo atstumtību, pilnīgāk un mērķtiecīgāk nodrošināt speciālās izglītības izglītojamos ar nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, palielinot darba likmes atbalsta personālam.

Projekta ietveros izglītojamiem tiek piedāvātas dažādas ārpusklases nodarbības.

Pulciņa “Mācos ar prieku” nodarbības vada skolotājas Sandra Aņisimova, Lienīte Leišavniece, Baiba Dzērve, Ligita Kordule un Vija Andževa. Pulciņu “Riti raiti valodiņa!” vada skolotāja Maira Miķelsone. Pulciņu “Izzināt ir stilīgi!” vada skolotāja Diāna Aumeistere. Skolotājas Dinas Tiltiņas Jauno programmētāju pulciņa nodarbībās skolēni apgūst robotikas pamatus, bet skolotājas Daces Kļavas vadībā pulciņā “Meistarstiķis” tiek apgūtas LEGO konstruktoru komplektu piedāvātās modelēšanas iespējas.

Skolotāja Andra Dzērves pulciņā “Spēles ar koku” skolēni var apgūt galdnieka amata pamatus. Skolotājas Ineses Gabrānes vadītajā pulciņā “Smilšu spēles + kinētiskās smiltis” un skolotājas Dinas Tiltiņas pulciņā “Radošo pirkstiņu sapņu māja” skolēni var attīstīt savas mākslinieciskās dotības.

Pateicoties projekta finansējumam, ar vienu pilnu logopēda darba slodzes likmi skolā strādā logopēdijas skolotāja Līga Seņkāne, nodrošinot nepieciešamo atbalstu skolas izglītojamiem ar logopēdiskajām problēmām.

Īpašu atbalstu saņem izglītojamie ar mācīšanās grūtībām. Atsevišķās mācību priekšmetu stundās tagad darbojas divi pedagogi. Viens pedagogs vada mācību stundu visai klasei, bet otrs (pedagoga palīga statusā) tajā pašā laikā sniedz papildu atbalstu izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams. Protams, šāda mācību darba organizācijas forma prasa labu sadarbību un saprašanos starp pedagogiem, bet ieguvēji ir skolēni.

Pagaidām projekts vēl ir pašā sākuma posmā un par projekta pasākumu efektivitāti varēsim spriest, kad būs apkopoti visi skolas izglītojamo mācību sasniegumi 2017./2018.m.g I semestri.

Aivars Mednis

Gulbenes sākumskolas direktors