Bibliotēkas noteikumi

Gulbenes sākumskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Šie noteikumi nosaka Gulbenes sākumskolas(turpmāk – skola) bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
 3. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums un citi Latvijas Republikas normatīvie dokumenti.
 4. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība
 5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas mācās vai strādā skolā un izmanto bibliotēkas pakalpojumus.
 6. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 7. Personām, kuri nav Gulbenes sākumskolas audzēkņi vai darbinieki, ir tiesības reģistrēties bibliotēkā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods un izmantot bibliotēkas krājumu tikai lasītavā.
 8. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 9. Bibliotēkā katra mācību gada sākumā tiek veikta lietotāju pārreģistrācija, izdarot nepieciešamās izmaiņas ailēs: klase, mācību gads, dzīves vieta un citās pēc nepieciešamības.
 10. Mainot uzvārdu, dzīves vietu, klasi, lietotājam tas jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot attiecīgās izmaiņas apliecinošu dokumentu.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
 2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir sekojoši:

10.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdznešanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;

10.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

10.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

10.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

 1. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.
 2. Bibliotēkā mācību grāmatas lietotājam tiek izsniegtas uz attiecīgo mācību gadu. Tās bibliotēkā jānodod mācību gada beigās.
 3. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem, jaunieguvumiem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 15 dienas.
 4. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus vai citus dokumentus. 15. Lietotājs nedrīkst izņemt no bibliotēkas katalogiem un kartotekām kartītes, bojāt bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus bibliotēkai.
 1. Bibliotēkas lietotāju tiesības
 2. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

16.1. bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 16.2. saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 16.3. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas krājuma;

16.4. izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

 1. Lietotājam ir tiesības uz personu datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumos.
 2. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt skolas direktoram.
 3. Bibliotēkas lietotāju pienākumi
 4. Bibliotēkas lietotāja pienākums ir ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus.
 5. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu nav noformējis pie bibliotekāra.
 6. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un bibliotēkas inventāru.
 7. Bibliotēkā izsniegtajām mācību grāmatām un citai mācību literatūrai ir jābūt apvākotai. Mācību grāmatas aizmugurē tam paredzētajā vai bibliotekāra norādītajā vietā jāieraksta lietotāja vārds un uzvārds, mācību gads. Ieraksti izdarāmi korekti un salasāmi. Citas piezīmes lietotājam izdarīt nav pieļaujams.
 8. Saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus nodot bibliotēkā norādītajā termiņā. 24. Katru saņemto iespieddarbu vai citu dokumentu bibliotekārs lietotāja klātbūtnē atzīmē BIS ALISE un atgādina par izdevumiem, kuri nav atnesti.
 9. Par bojātiem iespieddarbiem laicīgi ziņot bibliotekāram, pretējā gadījumā par bojājumu atbild lietotājs.
 10. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lietotājam jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā Civillikumā paredzētajā kārtībā (maksājot Gulbenes sākumskolas lietvedībā), atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.
 11. Lietotājam saudzīgi jāizturas pret bibliotēkas iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Nedrīkst grāmatās un citos dokumentos izdarīt piezīmes, veikt svītrojumus, nolocīt vai plēst lapas.
 12. Jebkurai personai, kas atrodas bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi:

28.1. bibliotēkā izslēgt skaņu mobilajiem telefoniem;

28.2. bibliotēkā nav pieļaujamas sarunas, sarunas pa mobilo telefonu, troksnis un citas tāda veida darbības;

28.3. bibliotēkā nedrīkst ienest un lietot dzērienus, pārtikas produktus un citas sadzīves preces bez bibliotekāra atļaujas;

28.4. bibliotēkā nedrīkst traucēt citus bibliotēkas lietotājus.

 1. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēo bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no bibliotēkas, kā arī turpmāk liegt izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

VI.Datoru lietošanas noteikumi skolas bibliotēkā

 1. Datori paredzēti referātu, pētniecisko darbu u.c. mācību procesā nepieciešamo darbu izstrādei.
 2. Skolēni datorus drīkt izmantot brīvajās stundās un pēc mācību stundām.
 3. Pie viena datora drīkst strādāt tikai viens datorlietotājs.
 4. Ja dators netiek izmantots mācību darbu izstrādei, to drīkst izmantot individuālajām vajadzībām (e-pasts u.c.).
 5. Datorus nedrīkst izmantot spēļu spēlēšanai.
 6. Ar datortehniku jārīkojas saudzīgi, nedrīkst lietot nepārbaudītus datu nesējus.
 7. Bibliotēkas lietotājam darbā ar datoru stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:

36.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

36.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā  nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

36.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus,kontaktdakšu, kontaktligzdas,datoru daļu savienojošos vadus u.c.);

36.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt bibliotekāri;

36.5.nestrādāt ar bojātu aparatūru;

 1. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo bibliotekāram par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūdām.
 2. Darbu beidzot lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie bibliotekāra.
 3. Datnes,kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar bibliotekāra piekrišanu.
 4. Lietotājam aizliegts:

40.1. ieslēgt un izslēgt datoru, pieslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

40.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

40.3.bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

40.4. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

40.5. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

 1. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemti ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piem.uz vardarbību vērsta satura saites u.c.)
 2. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to bibliotekāru.
 3. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar bibliotekāru.
 4. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotekāra.
 5. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par bibliotekas darbu lietotājs var iesniegt bibliotekāram vai skolas administrācijai.

Bibliotekāre                                                                                                 S.Resne