Pedagoģiskie darbinieki 2015./2016.m.g.

bilde

skolotaji

Direktors – Aivars Mednis

Direktora vietnieki:

Ruta Jansone
Iveta Zvaigzne
Zinta Vagule
Guna Kļaviņa

Pedagoģiskie darbinieki:

 1. Abakoks Dzintars – sporta skolotājs;
 2. Andževa Vija – sākumskolas skolotāja, 1.b kl. audzinātāja;
 3. Aņisimova Sandra – matemātikas skolotāja, 12. kl. audzinātāja;
 4. Anča Inga- skolotāja palīgs, sporta skolotājs, interešu izglītības skolotāja;
 5. Anže Laura- mūzikas skolotājs;
 6. Āboliņa Iveta- sākumskolas skolotāja, 2.b kl. audzinātāja;
 7. Aizpure Irēna – sporta, veselības skolotāja;
 8. Aleksandrova Ināra- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.b klases audzinātāja;
 9. Aumeistere Diāna- matemātikas, dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību skolotāja, 5.c kl. audzinātāja, interešu izglītības skolotāja;
 10. Burka Gundega- mūzikas skolotāja;
 11. Dzērve Baiba – latviešu valodas skolotāja, 8.b kl. audzinātāja;
 12. Duļbinska Jeļena- krievu valodas skolotāja;
 13. Freimane Dace- interešu izglītības skolotājs;
 14. Gabrāne Inese – vizuālās mākslas, angļu valodas skolotāja;
 15. Gobiņa Sarmīte- sporta skolotāja, spora organizators;
 16. Ieleja Sarmīte- sākumskolas skolotāja, 4.d kl. audzinātāja;
 17. Ilgsaliete Ilze- bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja, 5.a kl. audzinātāja;
 18. Jansone Ruta – sākumskolas skolotāja;
 19. Jansone Solvita- mūsdienu deju un ritmikas skolotāja;
 20. Kļava Dace- informātikas, dabaszinību un sociālo zīnību skolotāja;
 21. Kočāne Velga- sākumskolas skolotāja, 2.c kalses audzinātāja;
 22. Kokoreviča Dzintra- sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, 4.c kl. audzinātāja;
 23. Kokoreviča Līga- vācu valodas skolotāja;
 24. Kordule Ligita – sākumskolas skolotāja, 3. b kl. audzinātāja;
 25. Leišavniece Lienīte – sākumskolas skolotāja, 4.b kl. audzinātāja;
 26. Ločmelis Juris – mājturības un tehnoloģiju, fizikas skolotājs un interešu izglītības skolotājs;
 27. Markova Dina- interešu izglītības skolotāja,
 28. Mednis Aivars – programmēšanas un tehniskās grafikas skolotājs;
 29. Mednis Guntars- interešu izglītības skolotājs,
 30. Miķelsone Aija – sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 1.a kl. audzinātāja;
 31. Palameiks Māris – vēstures, sociālo zinību un latviešu valodas skolotājs,
 32. Poļaka Valda – ķīmijas,  fizikas (8. – 9.kl) s, un dabaszinības (5.-6.kl.)skolotāja;
 33. Puste Aina – angļu valodas skolotāja, 5.b kl. audzinātāja;
 34. Reinsone Elita – sākumskolas skolotāja, 4.a kl. audzinātāja;
 35. Resne Sandra – bibliotekāre,
 36. Revenko Rita – matemātikas skolotāja;
 37. Rukmane Biruta – latviešu valodas, vācu valodas skolotāja, 9.a kl. audzinātāja;
 38. Sebre Ingrīda – Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, ;
 39. Skopāne Lāsma – angļu valodas skolotāja,
 40. Tiltiņa Dina – mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ekonomikas skolotāja,  sociālo zinību, 8.a kl.audzinātāja
 41. Tipāne Daiga – latviešu valodas skolotāja, 9.b kl. audzinātāja, interešu izglītības skolotāja
 42. Ūdre Aija- sākumskolas skolotāja, 2.a kl. audzinātāja,
 43. Vagule Zinta – informātikas, sākumskolas skolotāja, 3.a kl. audzinātāja
 44. Zemniece Inita – krievu valodas skolotāja, 6.a kl. audzinātāja
 45. Zvaigzne Iveta – latviešu valodas skolotāja, 11. kl. audzinātāja;
 46. Zviedriņa Iveta– sociālais pedagogs;
 47. Zommere Laura – sākumskolas skolotāja, 3.c kl. audzinātāja ;
 48. Seņkāne Līga– logopēds;
 49. Strupka Diāna– medmāsa;
 50. Korne Mārīte- psiholoģe;
 51. Nagle Elīna- projektu asistente;